Kto może wystawić skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika?

Od dobrej woli do przymusu

Marzeniem wielu osób, które żyją z alkoholikami, jest to, aby dopuścili do swojej świadomości wagę problemu i ostatecznie, porzucając wszelką negację czy bagatelizowanie, zgodzili się na terapię alkoholową albo chociaż detoks alkoholowy.

Niestety ośrodki uzależnień alkoholowych nie zawsze mają do czynienia z ludźmi, którzy przychodzą tam dobrowolnie. Skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika może zostać przyznane przez upoważnioną do tego prawnie komisję.

Skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika – kto i dlaczego?

Zgodnie z tą ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 487), według art. 24: „Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego”.

Czy wystarczy detoks alkoholowy?

Detoks alkoholowy to jedynie jeden z kroków wyjścia z uzależnienia. Ośrodek dla alkoholików oferuje dodatkowe leczenie i wsparcie, nie tylko nałogowcowi, ale również i jego rodzina. Zwłaszcza że to właśnie najbliżsi najczęściej zgłaszają się do wspomnianej wyżej komisji z wnioskiem o skierowanie na leczenie odwykowe alkoholika.

Decyzja gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Jeśli to, co zostało zawarte w art. 24, znajdzie swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, poparte odpowiednimi dowodami przez wnioskującego, komisja wystąpi do sądu rejonowego o zobowiązanie osoby uzależnionej do poddania się leczeniu. Ośrodki uzależnień alkoholowych przewidują leczenie stacjonarne lub niestacjonarne. Jeśli zaś nałogowiec, który pomimo nakazu sądowego będzie upierał się, że ośrodek dla alkoholików nie jest miejscem dla niego, to policja ma prawo zaprowadzić go tam przymusowo.